Kancelaria Prawna
Bickert

Zachowek w Niemczech

Kto, według niemieckiej ustawy BGB, ma prawo do zachowku oraz kiedy roszczenie o zachowek staje się wymagalne? „Der Pflichtteil” czyli zachowek to minimalny, zagwarantowany przez ustawę udział w spadku, przysługujący bliskim krewnym testatora w przypadku ich wydziedziczenia. Prawo do zachowku ogranicza swobodną decyzję testatora w zakresie dysponowania spadkiem. Spadkodawca nie może zatem całkowicie dowolnie i […]

Upadłość przedsiębiorcy w Niemczech

Niemieckie prawo upadłościowe, znane jako Insolvenzordnung (InsO), określa różne rodzaje upadłości, takie jak upadłość konsumencka (Verbraucherinsolvenz), upadłość przedsiębiorcy (Regelinsolvenz) czy też upadłość spadkowa (Nachlassinsolvenz). Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy (Regelinsolvenz) może zostać wszczęte na wniosek dłużnika lub wierzyciela, zgodnie z § 13 ust. 1 InsO. Często zdarza się, że to właśnie wierzyciel, np. urząd skarbowy lub kasa […]

Kapitał początkowy w spółce z ograniczona odpowiedzialnością w Niemczech, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH

Jednym z niezbędnych elementów do powstania niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Gesellschaft mit beschränkter Haftung dalej zwanej: GmbH, jest wniesienie przez wspólnika lub wspólników kapitału początkowego, w wysokości co najmniej 25.000,00 euro zgodnie z § 5 GmbHG. Kwota ta może być znaczącą barierą finansową dla przedsiębiorców planujących założenie spółki. Niemniej jednak, ustawa GmbHG przewiduje […]

Kolejna sprawa spadkowa transgraniczna zakończona

Mam przyjemność poinformować o kolejnej zakończonej sukcesem międzynarodowej sprawie spadkowej. W tym przypadku spadkodawca mieszkał i zmarł w Niemczech, nie pozostawiając testamentu. Jego małżonka nadal mieszkała w Niemczech, podczas gdy jedyny zstępny przebywał w Polsce. Małżeństwo to zostało zawarte w Polsce. W skład spadku wchodziły środki pieniężne na niemieckich rachunkach bankowych oraz kilka nieruchomości w […]

Testament odręczny według niemieckiego prawa (§ 2247 BGB)

Zgodnie z niemieckim prawem cywilnym, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości odręcznie i podpisze (§ 2247 BGB).Samodzielne napisanie testamentu nie jest szczególnie skomplikowane i każdy może to zrobić. Testament sporządzony własnoręcznie ma nadrzędne znaczenie wobec dziedziczenia ustawowego. Jeśli nie ma testamentu, obowiązują przepisy dziedziczenia ustawowego zgodnie z § 1922 […]

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe (European Certificate of Succession; Europäisches Nachlasszeugnis) to dokument prawny ułatwiający postępowanie związane z dziedziczeniem w obrocie transgranicznym. Jest to narzędzie ustanowione przez Unię Europejską w celu ułatwienia i usprawnienia procesu ustalania spadkobierców oraz zarządzania spadkiem w przypadku, gdy osoba zmarła posiadała majątek lub powiązania z różnymi państwami członkowskimi UE. Kwestie dotyczące europejskiego […]

Sprawy spadkowe transgraniczne

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, czego konsekwencją jest przemieszczanie się osób. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego poruszania się, zamieszkiwania i pracy w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób. Prawo to jest ustanowione na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest jednym z podstawowych filarów integracji europejskiej. Czasy, kiedy […]