Kancelaria Prawna
Bickert

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe (European Certificate of Succession; Europäisches Nachlasszeugnis) to dokument prawny ułatwiający postępowanie związane z dziedziczeniem w obrocie transgranicznym.

Jest to narzędzie ustanowione przez Unię Europejską w celu ułatwienia i usprawnienia procesu ustalania spadkobierców oraz zarządzania spadkiem w przypadku, gdy osoba zmarła posiadała majątek lub powiązania z różnymi państwami członkowskimi UE.

Kwestie dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego zostało uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. (Dz.U.UE.L.2012.201.107).

Europejskie poświadczenie spadkowe ma na celu ułatwienie dziedziczenia w sprawach transgranicznych poprzez zapewnienie jednolitego dokumentu, który jest uznawany i respektowany we wszystkich państwach członkowskich UE. Dzięki temu spadkobiercy mają większą pewność co do swoich praw i obowiązków oraz unikają konieczności przeprowadzania oddzielnych postępowań spadkowych w różnych państwach. Zaletą europejskiego poświadczenia spadkowego jest to, że jego skutki są jednakowe w całej UE niezależnie od kraju, w którym zostało wydane.

Zatem jeżeli np. nieruchomości albo inne składniki majątkowe wchodzące w skład spadku znajdują się np. w Polsce a spadkodawca mieszkał i zmarł w Niemczech, wówczas co do zasady, sąd zamieszkania spadkodawcy, a zatem sąd niemiecki, będzie rozstrzygał w formie Europejskiego Poświadczenia Spadkowego o dziedziczeniu składników spadku, znajdujących się w Polsce.

Aby uzyskać europejskie poświadczenie spadkowe, konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim państwie członkowskim, zwykle w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W związku z powyższym otrzymamy je w tym kraju UE, który ma uprawnienia do orzekania w sprawie spadkowej z uwagi na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Organ, który wydał europejskie poświadczenie spadkowe, przechowuje oryginał i wydaje poświadczone odpisy wnioskodawcy i każdemu, kto wykaże uzasadniony interes. Odpisy ważne są przez okres 6 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony. Na wniosek każdej strony organ wydający może zmienić lub uchylić europejskie poświadczenie spadkowe, jeśli okaże się, że jego treść bądź poszczególne części są nieprawidłowe.

Moja Kancelaria gwarantuje posiadanie odpowiednich kompetencji i doświadczenia, zapewnia profesjonalne doradztwo i wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z procedurami transgranicznymi (polsko-niemieckimi). Specjalizację się w transgranicznych sprawach spadkowych to cenna umiejętność, ponieważ tego rodzaju sprawy odznaczają się złożonością i wymagają wiedzy z zakresu różnych systemów prawnych i transgranicznych.

Monika Bickert

Monika Bickert

Radca Prawny

Zapraszam do kontaktu

Email:

bickert.monika@web.de

Telefon:

+49 (069) 59602935

Telefon komórkowy:

(+49) 176 997 84526

Fax:

+49 (069) 59602932