Kancelaria Prawna
Bickert

Zachowek w Niemczech

Kto, według niemieckiej ustawy BGB, ma prawo do zachowku oraz kiedy roszczenie o zachowek staje się wymagalne? „Der Pflichtteil” czyli zachowek to minimalny, zagwarantowany przez ustawę udział w spadku, przysługujący bliskim krewnym testatora w przypadku ich wydziedziczenia. Prawo do zachowku ogranicza swobodną decyzję testatora w zakresie dysponowania spadkiem. Spadkodawca nie może zatem całkowicie dowolnie i […]

Kolejna sprawa spadkowa transgraniczna zakończona

Mam przyjemność poinformować o kolejnej zakończonej sukcesem międzynarodowej sprawie spadkowej. W tym przypadku spadkodawca mieszkał i zmarł w Niemczech, nie pozostawiając testamentu. Jego małżonka nadal mieszkała w Niemczech, podczas gdy jedyny zstępny przebywał w Polsce. Małżeństwo to zostało zawarte w Polsce. W skład spadku wchodziły środki pieniężne na niemieckich rachunkach bankowych oraz kilka nieruchomości w […]

Testament odręczny według niemieckiego prawa (§ 2247 BGB)

Zgodnie z niemieckim prawem cywilnym, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości odręcznie i podpisze (§ 2247 BGB).Samodzielne napisanie testamentu nie jest szczególnie skomplikowane i każdy może to zrobić. Testament sporządzony własnoręcznie ma nadrzędne znaczenie wobec dziedziczenia ustawowego. Jeśli nie ma testamentu, obowiązują przepisy dziedziczenia ustawowego zgodnie z § 1922 […]

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe (European Certificate of Succession; Europäisches Nachlasszeugnis) to dokument prawny ułatwiający postępowanie związane z dziedziczeniem w obrocie transgranicznym. Jest to narzędzie ustanowione przez Unię Europejską w celu ułatwienia i usprawnienia procesu ustalania spadkobierców oraz zarządzania spadkiem w przypadku, gdy osoba zmarła posiadała majątek lub powiązania z różnymi państwami członkowskimi UE. Kwestie dotyczące europejskiego […]

Sprawy spadkowe transgraniczne

Żyjemy w zglobalizowanym świecie, czego konsekwencją jest przemieszczanie się osób. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do swobodnego poruszania się, zamieszkiwania i pracy w dowolnym kraju członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób. Prawo to jest ustanowione na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jest jednym z podstawowych filarów integracji europejskiej. Czasy, kiedy […]