Oferta kancelarii

 • Prawo
 • Wierzytelności
 • Tłumaczenia
 • Prawo Polskie


  Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnika specjalizującego się w prawie polskim, zapoznajcie się ze szczegółową ofertą Kancelarii LEGAL & LINGUA. Obszary naszych działań to m.in.:
  • prawo cywilne oraz prawo umów (umowy o dzieło, zlecenia, kupna-sprzedaży, pożyczki);
  • prawo rodzinne i spadkowe;
  • prawo pracy.

  Ponadto oferujemy:
  • obsługę prawną przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną i organizacyjną Consulting dla polskich podmiotów gospodarczych realizujących przedsięwzięcia tak w Polsce jak i w Niemczech w języku polskim oraz niemieckim.
  • doradztwo prawne oraz obsługa organizacyjna i językowa związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

  Odzyskiwanie wierzytelności w Niemczech


  Naszym celem jest odzyskanie należności od dłużnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania w Niemczech, w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.

  Dłużnicy stosują czasami różne metody, aby nie oddać długu: nie odbierają korespondencji ani telefonu, zmieniają miejsce zamieszkania, ukrywają majątek, likwidują własny rachunek bankowy i korzystają z cudzego, aby uniemożliwić egzekucję z rachunku bankowego itp. Wszystkie te zabiegi są nam dobrze znane i radzimy sobie z nimi bez większych trudności.

  Wielu problemom można jednak zapobiec, podejmując odpowiednie środki ostrożności jeszcze przed dokonaniem transakcji.

  Klientom zalecamy oraz oferujemy działania prewencyjne

  • zdobycie podstawowych informacji o kontrahencie czy zleceniodawcy (nazwa firmy, dane właściciela; forma prawna spółki, dane prezesa oraz numer w rejestrze handlowym, adres lub siedziba firmy – adres skrzynki pocztowej nie jest wystarczający, ponieważ nie pozwala na dokonywanie doręczeń, dane do rachunku(ów) bankowego(ych) itp.);
  • sprawdzenie wypłacalności zleceniodawcy, zamawiającego przez zebranie i weryfikację informacji o stanie jego zadłużenia oraz ustalenie czy toczy się bądź toczyło postępowanie upadłościowe;
  • sporządzenie pełnego raportu na temat wskazanego przez klienta podmiotu.

  Ponadto oferujemy:
  • sprawne odzyskiwania długów, począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty, przez ustalenie z nim ratalnego planu spłaty długu, aż do uzyskania tytułu wykonawczego pozwalającego na egzekucję komorniczą;
  • zdobycie danych teleadresowych oraz o stanie majątku dłużnika;
  • upublicznienie danych dłużnika w bazach danych, np. SCHUFA;
  • sprawdzenie, czy istnieją przesłanki odpowiedzialności karnej dłużnika na podstawie § 263 StGB – taka odpowiedzialność wchodzi w grę wtedy, jeśli dłużnik już w momencie zawarcia umowy wiedział, że nie zapłaci lub nie będzie w stanie zapłacić wierzycielowi;
  • uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty w sprawach transgranicznych;

  Kilka wskazówek:
  • fakturęnależy wystawić niezwłocznie. Powinna ona określać konkretny termin płatności; po bezowocnym upływie terminu powstaje zaległość w zapłacie – Verzug, której konsekwencją jest powstanie roszczenia o zapłatę odsetek – Verzugszinsen;
  • już w fakturze należy zdefiniować wysokość odsetek – niemieckie prawo przewiduje odmienną wysokość odsetek za zwłokę, gdy stroną umowy jest konsument (osoba fizyczna) – rocznie 5% powyżej stopy bazowej EBC, a inną, gdy konsument w umowie nie uczestniczy, np. w stosunkach między przedsiębiorcami – rocznie 9% powyżej stopy bazowej EBC;
  • nie można lekceważyć sygnałów ostrzegawczych: niewykorzystywanie skonto, zmiany rachunków bankowych, ciągłe zmiany składu zarządu, kontrahent jest stale nieosiągalny itp.
  • gdy tendencja płatnicza zamawiającego jest zła i istnieją już zaległości płatnicze, trzeba się zastanowić, czy warto dalej świadczyć na jego rzecz lub zawierać z nim kolejne umowy, chyba że płatność nastąpi z góry;
  • nie należy zapomnieć o zastrzeżeniu w umowie własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty – Eigentumsvorbehalt;
  • Należy działać szybko i zdecydowanie, ponieważ może być więcej wierzycieli.

  Tłumaczenia z polskiego na niemiecki
  i z niemieckiego na polski


  Wykonuję tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie. Z uwagi na wykształcenie prawnicze specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych, zwracając uwagę na poprawność merytoryczną tekstu i odpowiednią terminologię.
  Do najczęściej tłumaczonych dokumentów z tej dziedziny należą:
  • pisma procesowe (pozwy, nakazy karne, orzeczenia sądu),
  • akty notarialne,
  • dokumenty urzędowe, protokoły, orzeczenia,
  • oświadczenia, opinie prawne, interpretacje,
  • testamenty,
  • dokumentacje ubezpieczeniowe, umowy,
  • teksty ustaw.

  Oferta adresowana do osób prywatnych obejmuje tłumaczenia ustne i pisemne związane ze wszystkimi aspektami życia osobistego i zawodowego, np. tłumaczenia:
  • aktów stanu cywilnego (akt małżeństwa, akty zgonu oraz urodzenia),
  • świadectw i dyplomów szkolnych
  • inne.

  Osobom prywatnym oferuję również:
  • asystę tłumaczeniową w urzędach;
  • pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz pisemnej korespondencji z urzędami niemieckimi.

  Monika Bickert
  Legal & Lingua
  © 2018 m-bickert.de